งานด้านจราจร

 

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\2\2.JPGโครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

ห้างค้าปลีกค้าส่ง

บริเวณทางหลวงหมายเลข 3049 อ.เมือง จ.นครนายก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Traffic Impact Studies

1 โครงการ

107,000 บาท

2014

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\4\4.1.JPG

 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

ห้างค้าปลีกค้าส่ง

ถ.นครอินทร์ จ.นนทบุรี

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Traffic Impact Studies

1 โครงการ

197,950 บาท

2014

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\11\11.1.jpg

 

โครงการ

สถานที่


เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

ห้างค้าปลีกค้าส่ง

บริเวณทางหลวงหมายเลข 41 อ.ทุ่งสง

จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Traffic Impact Studies

1 โครงการ

107,000 บาท

2015

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\18\18.1.JPG

 

โครงการ

สถานที่


เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

ห้างค้าปลีกค้าส่ง

บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ

อ.เมือง จ.พะเยา

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Traffic Impact Studies

1 โครงการ

107,000 บาท

2014

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\21\21.3.JPG
 

โครงการ

สถานที่


เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

ห้างค้าปลีกค้าส่ง

บริเวณทางหลวงหมายเลข 210 ต.ลำภู  อ.เมือง  

จ.หนองบัวลำภู

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Traffic Impact Studies

1 โครงการ

107,000 บาท

2015

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\22\22.1.jpg

 

โครงการ

สถานที่


เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

ห้างค้าปลีกค้าส่ง

บริเวณทางหลวงหมายเลข 224 ต.หนองบัวศาลา  

อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Traffic Impact Studies

1 โครงการ

107,000 บาท

2015

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\23\23.1.jpg

 

โครงการ

สถานที่


เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

ห้างค้าปลีกค้าส่ง

บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ต.เมืองพล  อ.พล  

จ.ขอนแก่น

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ดำเนินงานเก็บข้อมูลจราจร

1 โครงการ

48,150 บาท

2015

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\25\25.1.jpg

 

โครงการ

สถานที่


เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

ห้างค้าปลีกค้าส่ง

บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ต.สมอแข  อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Traffic Impact Studies

1 โครงการ

107,000 บาท

2015

D:\My Drive\Makro\มหาสารคาม\ข้อมูลจราจร\รูปถ่าย\11650696_957813817591131_675770962_n.jpg 

โครงการ

สถานที่

เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

จำนวน

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

ห้างค้าปลีกค้าส่ง

ต.เกิ้ง  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ดำเนินงานเก็บข้อมูลจราจร

1 โครงการ

26,750 บาท

2015

 

E:\My Work\Ac Knowledge\ACK หลักฐานบริษัท\ข้อมูลทำเว็บ ACK\PIC ACK\26\26.jpg

 

โครงการ


เจ้าของโครงการ

ลักษณะงาน  

มูลค่า

ปีดำเนินงาน

 

โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ (Master Plan)

กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม

งานศึกษาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม งานสำรวจและศึกษาด้านจราจรและขนส่ง งานจัดทำแบบจำลองด้านการจราจร (Traffic Model) งานศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ และงานพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Support System)

10,277,136 บาท

2015