บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

       บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์  จำกัด คือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานบริการด้านวิศวกรรมและงานที่ปรึกษางานก่อสร้างและวางแผนจราจร โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังต่อไปนี้ 

  • งานออกแบบวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และออกแบบภายใน 

  • งานออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร 

  • งานที่ปรึกษาทางด้านการก่อสร้าง  

  • งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

  • งานสำรวจ (Contour and boring log test) ออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา Solar farm และ Solar Rooftop 

  • งานที่ปรึกษาทางด้านการจราจร 

  • งานวางแผนทางด้านการจราจร 

  • งานศึกษาผลกระทบทางด้านการจราจร 

  • งานจำลองทางจราจร 

       บริษัท แอคโนเลดจ์ คอนซัลแตนท์ ได้มีส่วนร่วมอยู่ในโครงการมากกว่า 50 โครงการ ด้วยศักยภาพของทีมงาน การควบคุมมาตรฐานและความถูกต้องของงานก่อสร้าง งานสำรวจ งานทดสอบ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง